สถานที่ท่องเที่ยวในนครพนม

สถานที่ท่องเที่ยวนครพนม

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวนครพนม

อำเภอเมือง
• วัดโอกาส (ศรีบัวบาน) เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ มีศาลเจ้าหมื่น รวมทั้งพระติ้ว พระเทียม ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพสักการะของพระพุทธศาสนิกชนทั่วไป และพระพรหมา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2181 โดยเจ้าผู้ครองอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ และพระศิลา (ทำด้วยหิน) ตลอดจนจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามมาก วัดนี้อยู่ริมฝั่งโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
• วัดศรีเทพประดิษฐาราม (วัดศรีเทพ) เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ถนนศรีเทพ มีพระอุโบสถและจิตกรรมฝาผนังที่สวยงาม และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ คือ พระแสงซึ่งมีตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นพรอมกับพระสุกและหลวงพ่อพระใส(วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย) นอกจากพระแสง จะเป็นที่เคารพสักการะแล้ว ชาวนครพนมยังเคารพนับถือรูปปั้นหลวงปู่จันทร์ (พระเทพสิทธาจารย์) อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งของภาคอีสาน
• วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง บนถนนสุนทรวิจิตร บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม มีพระธาตุนครเป็นปูชนียวัตถุที่เคารพ สักการะบูชาของประชาชนทั่วไป พระธาตุนครมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณ 5.85 เมตร สูงประมาณ 24 เมตร วัดมหาธาตุสร้างโดยพระยามหาอำมาตย์ (ป้อม) แม่ทัพใหญ่ที่มาจากเวียง-จันทร์เป็นผู้ที่สร้างเมืองนครพนมและวัดมหาธาตุขึ้นเป็นแห่งแรก
• วัดนักบุญอันนา หนองแสง ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม คุณพ่อเอดัวร์ นำราภ อธิการโบสถ์ วัดนักบุญอันนา หนองแสง สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1926 วัดนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนานาชาติที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่และเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าชมยิ่ง
• สวนหลวง ร.9 จังหวัดนครพนม สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมทางด้านทิศเหนือ
• เขื่อนหน้าเมืองนครพนม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง สำหรับชมทิวทัศน์อันวิจิตรของแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นใยสำคัญไหลผ่านตัวเมืองโดยเฉพาะภาพพระอาทิตย์ที่โผล่ทิวเขาเหนือลำน้ำโขงนั้น เป็นภาพที่หาดูได้ยากยิ่ง บริเวณเขื่อนหน้าเมืองนี้อยู่ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• สวนสาธารณะและหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ นับเป็นหาดทรายน้ำจืดที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง จะมีลักษณะเป็นหาดทรายในฤดูแล้ง (ราวเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม) บริเวณหาดทรายจะยื่นออกไปกลางลำน้ำโขง ทำให้ห่างจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่มากนัก หาดทรายนี้จะอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการแขวงคำ-ม่วนพอดี เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและชมความงามของธรรมชาติ
• ข้อปฏิบัติในการยื่นทำบัตรอนุญาตผ่านแดน ไปเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร อ.เมือง เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. โดยทางปฏิบัติในการเดินทางเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร อ.เมือง จ.นครพนม
นักท่องเที่ยวสามารถใช้หนังสือเดินทางเป็นเอกสารสำคัญได้ โดยต้องประทับตราวีซ่าที่ทางสถานทูตลาวหรือสถานกงศุลลาวประจำที่ จ.ขอนแก่น เป็นผู้ออกให้ โดยเสียค่าธรรมเนียมคนละ 300 บาท
สำหรับคนไทยที่ไม่มีหนังสือเดินทางสามารถยื่นคำขอทำบัตรอนุญาตผ่านแดนได้ที่ สำนักงานจังหวัดหรือที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยผู้ยื่นคำขอต้องยื่นด้วยตัวเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 แผ่น
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตา จำนวน 2 รูป
- ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นทำคำร้อง ฉบับละ 50 บาท (วันจันทร์-ศุกร์) และ 60 บาท (วันเสาร์-อาทิตย์) ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ คนละ 50 บาท - กรณีเป็นนักท่องเที่ยวจะต้องชำระค่าบริการท่องเที่ยวให้แก่ การท่องเที่ยวแขวงคำม่วน คนละ 87 บาท
- ค่าโดยสารเรือ ไป-กลับ คนละ 80 บาท (วันจันทร์-ศุกร์) และ คนละ 100 บาท (วันเสาร์-อาทิตย์)
• บริษัททัวร์ ที่จะติดต่อข้ามไป สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.บริษัท มีสุขทัวร์ การท่องเที่ยว จำกัด 51/083 ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง โทร. (042) 512384
2.บริษัท S.P.D.ทัวร์ จำกัด 373 ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง โทร. (042) 521108
ข้อมูลท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว อ.ท่าอุเทน : อ.บ้านแพง จังหวัดนครพนม

อำเภอท่าอุเทน
พระธาตุท่าอุเทน ประดิษฐานอยู่ ณ บ้านท่าอุเทน รูปทรงคล้ายพระธาตุพนม สูงจากพื้นดินถึงยอด 33 วา ฐานกว้างด้านละ 6 วา 3 ศอก พระอาจารย์ศรีทัตถ์เป็นผู้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2455 พระธาตุนี้เป็นศิลปกรรมและปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งองค์หนึ่ง บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองร่างกุ้ง ประเทศพม่า การเดินทางไปนมัสการพระธาตุท่าอุเทน จากตัวเมืองนครพนม ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 212 ไปยังอำเภอท่าอุเทน ประมาณ 26 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอท่าอุเทนซึ่งอยู่ใกล้วัดพระธาตุท่าอุเทน และอยู่ตรงข้ามกับเมืองหินบูรณ์ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(เป็นเมืองประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ในอดีต)
พระบางวัดไตรภูมิ หมู่ 3 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร สูง 80 นิ้ว แท่นสูง 2 นิ้วครึ่ง ฐานรูป 8 เหลี่ยม สูง 15 นิ้ว และฐานตั้งอยู่บนช้าง 8 เชือก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2008 เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เชื่อกันว่าถ้านำออกมาแห่จะทำให้ฝนตก เมื่อพิธีแห่สงกรานต์ต้องนำพระบางออกมาแห่การเดินทางจากจังหวัดนครพนมไปท่าอุเทน ประมาณ 26 กิโลเมตร ถึงอำเภอท่าอุเทนมีบริการรถสามล้อรับจ้างไปวัดไตรภูมิจำนวนมาก

อำเภอบ้านแพง
อุทยานแห่งชาติภูลังกา อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบ้านแพง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร การเดินทางจากตัวจังหวัดใช้เส้นทางสายนครพนม-บ้านแพง ทางหลวงสาย 212 ระยะทางประมาณ 92 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอด ภูลังกาเป็นต้นกำเนิดของน้ำตก และลำธารใหญ่น้อยหลายสาย เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้ กล้วยไม้ และพรรณไม้นานาชนิด
วนอุทยานน้ำตกตาดขาม ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปภูลังกา ต้นลำธารเกิดจากเทือกเขาภูลังกา ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลำธารนี้ไหลมาบรรจบกันเกิดเป็นลำห้วยขาม เป็นน้ำตกไหลหลั่นลงมาถึง 4 ชั้น สภาพโดยรอบบริเวณร่มรื่นเหมาะแก่การไปท่องเที่ยวและพักผ่อน
น้ำตกตาดโพธิ์ กำเนิดจากเทือกเขาภูลังกา อยู่ใกล้กับน้ำตกตาดขาม ห่างกันประมาณ 5 กิโลเมตร มีลักษณะสวยงามไม่น้อยกว่ากัน โดยเฉพาะในฤดูฝนสามารถมองเห็นน้ำตกนี้ได้จากทางหลวงแผ่นดินที่เลียบแม่-น้ำโขง การเดินทาง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านแพงประมาณ 11 กิโลเมตร รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปถึงตัวน้ำตกได้ต้องเดินขึ้นไปประมาณชั่วโมงเศษ สองข้างทางร่มรื่นเหมาะแก่การชมความงามของธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง

อำเภอธาตุพนม
• พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ในเขตอำเภอธาตุพนม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 212) ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่าพระ-ธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200-1400 ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะของสถาปัตยกรรม มีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอม และได้ทำการบูรณะเรื่อยมาในปี พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น “วรมหาวิหาร”
ต่อมาในวันที่ 11 สิงหาคม 2518 เวลา 19.38 น. พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งองค์
เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุพนม และประจวบกับระหว่างนั้นฝนตกพายุพัดแรงติดต่อกันมาหลายวัน ประชาชนทั้งประเทศได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และรัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ตามแบบเดิม การก่อสร้างนี้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2522 นอกจากพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้ว ยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้น โดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุ มีน้ำหนักถึง 110 กิโลกรัม ปัจจุบันองค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.60 เมตร เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูงแลดูสง่างาม งานนมัสการองค์พระธาตุเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 10 ค่ำ ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี
• พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์บัว เตมิโย วัดศิลามงคล บ้านหลักศิลา ห่างจากอำเภอธาตุพนมประมาณ 5 กิโลเมตร มีอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เครื่องอัฐบริขารของพระอาจารย์บัว เตมิโย และร่างกายของท่านซึ่งหลังจากมรณภาพแล้วไม่เน่าเปื่อย เป็นที่นับถือของชาวนครพนม นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆให้ชมกันอีกมาก
• วัดหลักศิลาตั้งอยู่ที่บ้านหลักศิลา ตำบลพระกลางทุ่ง เป็นวัดที่เก็บรักษาใบเสมาที่มีอายุเก่าแก่ สันนิษฐานว่าเป็นใบเสมาที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับใบเสมาในกลุ่มเมืองฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอเรณูนคร
• เรณูนคร อยู่ห่างจากพระธาตุพนม 15 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดนครพนมไปทางใต้ 51 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 212 ถึงประมาณกิโลเมตรที่ 44 เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2031 อีกประมาณ 7 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอด เรณูนครเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวผู้ไทย ซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี อาทิ ธรรมเนียมการต้อนรับด้วยการบายศรีสู่ขวัญ การเลี้ยงอาหารแบบพาแลง การชวนดูดอุ การฟ้อนรำผู้ไทย นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆไว้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงอีกมากมาย โดยเฉพาะบริเวณวัดพระธาตุ เรณูนคร และตลาดอำเภอเรณูนคร
• การฟ้อนผู้ไทยนับเป็นการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมแบบพื้นเมืองอย่างหนึ่งของชาวผู้ไทยที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน จากบรรพบุรุษของชาวเผ่าผู้ไทย ในสมัยก่อนเรียกการฟ้อนรำแบบนี้ว่า “ฟ้อนละครไทย” เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความสามัคคีในหมู่คณะเดียวกัน โดยการจับกลุ่มเล่นฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานในงานเทศกาลเดือนห้าและเดือนหก ซึ่งจะมีประเพณีบุญบ้องไฟและมีการเฉลิมฉลองเพื่อนมัสการองค์พระธาตุเรณู ในการฟ้อนรำสมัยก่อนนั้น เป็นการฟ้อนรำตามความถนัดและความสามารถ ความชำนาญของแต่ละบุคคล ไม่ได้เน้นความเป็นระเบียบหรือความพร้อมเพรียงกัน แต่เน้นลีลาท่าฟ้อนรำต่างๆ ที่แสดงออกมา ส่วนมากเป็นผู้ชายล้วนๆ จับกลุ่มฟ้อนรำกันเพื่ออวดสาวๆ ปัจจุบันเป็นการฟ้อนรำของหญิงชายคู่กัน โดยยึดการรำแบบดั้งเดิมเป็นหลัก นับเป็นศิลปะที่สวยงามละเอียดอ่อนหาดูได้ยากยิ่งในปัจจุบัน
• การฟ้อนผู้ไทยและการเลี้ยงอาหารแบบพาแลงนี้ สามารถติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดได้ที่
- ส่วนราชการต่างๆ ภายในที่ว่าการอำเภอเรณูนคร โทร. (042) 579021
- ชมรมชาวผู้ไทยเรณูนคร โดยคุณชัยบดินทร์ สาลีพันธ์ โทร. (042) 579174
- วัดพระธาตุเรณูนคร และ โรงเรียนต่างๆ ในอำเภอเรณูนคร
• พระธาตุเรณูนครประดิษฐานอยู่ ณ บ้านเรณูนคร อำเภอเรณูนคร สร้างขึ้น พ.ศ. 2461 โดยจำลองมาจากองค์พระธาตุพนม สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎกพระพุทธรูปทองคำ ภายในวัดพระธาตุเรณูนครนอกจากมีองค์พระธาตุเรณูนครแล้วยังมีพระพุทธรูปพระองค์แสนน้ำหนัก 1,200 กิโลกรัม หน้าตักกว้าง 50 เซนติเมตร สูง50เซนติเมตร ประกอบด้วยพุทธลักษณะสวยงามมาก ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์วัดพระธาตุเรณูนคร
ข้อมูลท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว อ.นาแก : อ.นาหว้า จังหวัดนครพนม

อำเภอนาแก
• พระธาตุศรีคูณ เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวนาแก ตั้งอยู่ในกลางอำเภอนาแก ห่างจากอำเภอธาตุพนม ตามทางหลวงสาย 212 ประมาณ 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงสาย 223 ไป 20 กิโลเมตร ถึงอำเภอนาแก เลี้ยวซ้ายถึงวัดพระธาตุศรีคูณ ซึ่งเป็นที่ตั้งพระธาตุศรีคูณ มีลักษณะส่วนบนคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันตรงที่ชั้นที่ 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปั้น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม
• วัดภูถ้ำพระ อยู่ห่างจากบ้านนาแกน้อยไปประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ปราสาททอง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ เดิมเป็นวัดที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ ใช้เป็นที่ปฏิบัติธุดงค์กรรมฐาน
• วัดภูพานลานสาวคอย ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลานหินเรียบ มีต้นไม้เบญจพรรณขึ้นประปราย เมื่อขึ้นถึงลานหินนี้แล้ว สามารถมองเห็นยอดพระธาตุพนม รวมทั้งหนองหารในจังหวัดสกลนครได้ ความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้เนื่องมาจากหนุ่มสาวชาวบ้านสมัยก่อนเวลาจะไปหาของป่าจะนัดหมายมาคอยกันที่นี่ หรือมาเที่ยวชมความงามกันที่นี่ตลอดเวลา จึงได้ชื่อว่าลานสาวคอย การเดินทาง ห่างจากอำเภอนาแกประมาณ 6 กิโลเมตร รถยนต์สามารถขึ้นไปถึงบริเวณลานสาวคอยได้

อำเภอนาหว้า
• พระธาตุประสิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุประสิทธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 98 กิโลเมตร เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า ประชาชนในท้องที่ใกล้เคียงเคารพนับถือมาก การเดินทางจากตัวเมืองนครพนมไปตามทางหลวงหมายเลข 212 ผ่านอำเภอท่าอุเทนถึงบ้านนาขมิ้น จนถึงทางหลวงหมายเลข 2032 แยกซ้ายมือเข้าอำเภอศรีสงคราม ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร

Source : tourismthailand.org